Grantový program Šariš ľuďom

Grantový program Šariš ľuďom

PREŠOV (19. október 2015) - Neziskové organizácie majú opäť možnosť získať finančnú podporu na aktivity, ktoré prispievajú k prosperite Prešovského kraja. Grantový program Šariš ľuďom opäť ponúka možnosť finančnej podpory, na ktorú je vyčlenených 16 000 €.

Na naštartovanie aktivít, ktoré síce začínajú v malom, ale v konečnom dôsledku môžu mať významný prínos, je potrebný v prvom rade nápad a odhodlanie. Program Šariš ľuďom ponúka možnosť, ako získať finančné prostriedky na ich uskutočnenie.

Prihlasovanie projektov do grantového programu Šariš ľuďom trvá od 15. októbra 2015 do 15. januára 2016.

Grantový program je v období 2015/2016 určený na podporu projektov, ktoré sa zameriavajú na regionálny rozvoj Prešovského kraja prostredníctvom:

- podpory cestovného ruchu, zachovávania tradícií a rozvoja malého a stredného podnikania v oblasti služieb podporujúcich cestovný ruch,
- podpory zamestnanosti, najmä žien, seniorov a znevýhodnených skupín.


Všetky projekty musia napĺňať kritérium verejnoprospešného účelu a cieliť na osoby staršie ako 18 rokov.

Kto môže o grant požiadať?
Zapojiť sa môžu podaním a odoslaním žiadosti do 15. 1. 2016 slovenské mimovládne subjekty registrované Ministerstvom vnútra SR, s výnimkou politických strán:

- nadácia (registrované na základe zákona č. 34/2002 Z. z o nadáciách)
- neinvestičný fond (registrované na základe zákona NR SR č. 147/1997 Z. z.)
- nezisková organizácia (registrované na základe zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení)
- občianske združenie (registrované na základe zákona č. 83/1990 Zb.).

Celkové finančné prostriedky v programe ŠARIŠ ĽUĎOM určené na prerozdelenie na projekty, ktoré sa budú realizovať v období od 1. 3. do 31. 8. 2016, sú vo výške 16 000 EUR. Maximálna výška príspevku na jeden projekt predstavuje 2 500 EUR. Jeden žiadateľ môže získať podporu len na jeden prihlásený projekt.


O grant môžete požiadať vyplnením formulára, ktorý nájdete na stránke www.komunitna-velkysaris.sk, alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne v Komunitnej nadácii Veľký Šariš. Kompletné informácie o tom, ako postupovať pri podávaní žiadosti o grantový príspevok, nájdete v aktuálnom štatúte grantového programu.

Súčasťou tohto ročníka je odborná konferencia na tému Ako využiť potenciál cestovného ruchu v Prešovskom kraji. Konferencia sa uskutoční v pondelok 9. novembra o 10.00 v hoteli Dukla v Prešove.


Žiadosť o grant - ŠARIŠ ĽUĎOM 2015
Štatút - ŠARIŠ ĽUĎOM 2015


V prípade otázok kontaktujte p. Štefániu Lenzovú, správkyňu Komunitnej nadácie Veľký Šariš na tel. čísle +421907 920 594, alebo na adrese komunitna@nextra.sk.

ZDROJ: Pivovary Topvar, a. s. - Šariš ľuďom

saris-ludom-plagat-cut-original.jpg