Svätomariánska púť ("Svetlo z východu")

Vlajkový projekt programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného ú­zemia

Projekt s názvom: Svätomariánska púť („Svetlo z východu“)

Číslo projektu: PLSK­.01.01.00-SK-0016/16        

Vedúci partner: Prešovský samosprávny kraj

Projektoví partneri:     

 • Województwo Podkarpackie
 • Inovačné partnerské centrum
 • Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawł a II w Krakowie
 • Krajská organizácia cestovného ruchu – Severovýchod Slovenska
 • Gréckokatolícka cirkev – farnosť Litmanová
 • Gréckokatolícka cirkev – farnosť Ľutina
 • Rímskokatolícka cirkev – farnosť Levoča
 • Rímskokatolícka cirkev – farnosť Gaboltov
 • Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie
 • Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
 • Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów, Dom Zakonny

Začiatok projektu:         01/2017

Ukončenie projektu:      09/2021

Celkové náklady projektu:  3 951 851,56€          

Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF:  3 359 073,58 €

Národné spolufinancova­nie: 592 777,9­8 €

Hlavný cieľ projektu:

 • Dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového produktu turizmu, ktorý je inšpirovaný pútnickou trasou Santiago de Compostela a vyzdvihuje všetky kultúrne, prírodné, historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa, vzťahujúce sa k posolstvu a k mariánskym tradíciám.

Špecifické ciele projektu sú:

 • Prepojenie pútnických miest PL-SK pohraničia do jedného celku a dobudovanie náležitej infraštruktúry
 • Rozvoj a zvyšovanie povedomia o cestovnom ruchu prostredníctvom vytvorenia nového produktu turizmu
 • Systematický rozvoj a koordinácia aktivít v cestovného ruchu v PL-SK pohraničí v dlhodobom horizonte

Aktivity v rámci projektu:

Všetky naplánované aktivity sú rozdelené do 4 základných vecných úloh projektu:

Vznik Medzisektorovej koordinačnej skupiny pre PL-SK spoluprácu pre podporu a koordináciu pútnického cestovného ruchu Dobudovanie infraštruktúry sväto-mariánskych pútnických miest Vytvorenie nového medzinárodného produktu cezhraničného cestovného ruchu „Svätomariánska púť“  Šírenie myšlienky svätomariánskej púte 

Výsledky projektu:

Duchovné a kresťanské tradície tvoria podmienky pre zážitkový turizmus. Práve potenciál PL-SK pohraničia je historicky a geograficky predurčený na budovanie a rozvoj jednej z foriem cestovného ruchu pútnického turizmu. Hlavným projektovým výstupom je vytvorenie nového turistického produktu „Svätomariánskej púte“(vecná úloha 3),inšpirovaným najväčšou Európskou pútnickou trasou Santiago de Compostela. V priebehu dvoch rokov bude vypracovaný marketingový koncept nového produktu s detailne vypracovaným plánom propagácie a podporných aktivít (vecná úloha 4), ktoré sa budú realizovať komplementárne na oboch stranách hranice. V rámci propagácie sa plánuje niekoľko zaujímavých aktivít ako napr. projektová pieseň, evanjelizačná cesta pútnikov, besedy, či umelecké sympóziá, ktoré spolu dotvoria nový turistický produkt s potenciálom medzinárodnej konkurencieschop­nosti a tak sa naplní tretí špecifický cieľ projektu.

Ďalším výstupom bude vznik Medzisektorovej koordinačnej skupiny, ktorá prostredníctvom svojich členov a naplánovaných aktivít (vecná úloha 1) prispeje k vytvoreniu fungujúcej platformy, ktorá bude podporovať rast a udržateľnosť výsledku projektu aj po skončení projektu počas doby udržateľnosti. Zároveň bude spracovaný obsiahly dokument- Štúdia realizovateľnosti, ktorý je hmatateľným výstupom tohto pilotného projektu a ktorý by mal prispieť svojimi výsledkami a odporúčaniami pre vytýčené body a lokality na programovom území k rozvoju investícií, infraštruktúry a tým prispievať aj k rastu cestovného ruchu na PL-SK pohraničí v dlhodobom horizonte.

Výstupom projektu v rámci vecnej úlohy 2 je dobudovanie potrebnej drobnej infraštruktúry a rekonštrukcia či modernizácia objektov, nachádzajúcich sa na vytýčenej trase „Svätomariánskej púte“ – 4 objekty na slovenskej strane (Litmanová, Ľutina, Levoča, Gaboltov) a 4 objekty na poľskej strane (Krosno, Stara Wies, Kalwaria Paclawska, Debowiec). Tieto terénne a iné úpravy napomáhajú k lepšej vizibilite týchto turisticko-pútnických satelitov a zvýšeniu ich atraktívnosti čo sa môže v konečnom dôsledku prejaviť zvýšením počtu návštevníkov a posilnením domáceho i zahraničného cestovného ruchu na oboch stranách pohraničia.

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014–2020.

 Poland-Slovakia_SK_01FUND_CMYK.jpg

Aktivity partnera 4 – Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska:

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska je jedným z 13 partnerov medzinárodného projektu Svätomariánska púť („Svetlo z východu“), ktorý bol v roku 2016 úspešne podaný Prešovským samosprávnym krajom v rámci výzvy na vlajkové projekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko.

K našim úlohám patrí:

– prezentácia a podpora produktu na výstavách CR a eventoch,
 – pútnické pasy – výroba a distribúcia,
 – promo materiály (spolu s ďalšími projektovými partnermi)
 – vonkajšia galéria prezentujúca mariánsku tematiku a produkt púte v krajskom meste Prešov
 – obsahová časť bedekra za SK stranu (body záujmu, atraktivity a pod.)
 – mobilná aplikácia
 – pieseň – promo pieseň s klipom
 – vytvorenie fyzického značenia pútnickej trasy za pomoci Klubu slovenských turistov
 – účasť v medzisektorovej koordinačnej skupine (udržateľnosť a rozvoj projektu)

Poland-Slovakia_SK_01FUND_CMYK.jpg

Ďalšie informácie:

Prezentácia Svätomariánskej púte v Katowiciach

Fotodokumentácia: Prezentácia Svätomariánskej púte na podujatiach a výstavách CR 2018

Svätomariánska púť: Informačné karty svätomariánskych miest

Svätomariánsku púť predstavujeme na ďalších podujatiach

Nová infraštruktúra na pútnických miestach

Projekt pútnického turizmu naberá reálnejšie kontúry

Svätomariánsku púť sme predstavili aj v Prahe

Svätomariánska púť v Bratislave 2018

Svätomariánsku púť spoznávajú návštevníci výstavy v Brne 2018

Prezentácia Svätomariánskej púte – Svetlo z východu na otvorení letnej turistickej sezóny vo Vysokých Tatrách (Štrbské Pleso, 6/2017)

Svetlo z východu: Konferencia venovaná mariánskemu kultu (Krasiczynia, 21. – 22. 6. 2017)

Prezentácia Svätomariánskej púte na Svetovom dni cestovného ruchu v Spišskej Belej (23. 9. 2017)

Svetlo z východu naštartovalo pútnický turizmus v pohraničí

 

Pozri tiež (výstupy a zaujímavosti):

Virtuálne panorámy Svätomariánskej púte

Svätomariánska pieseň

Mobilná aplikácia

Vonkajšia mobilná galéria

Pas pútnika

Turistická trasa