6. prešovský cyklomaratón bude aj tento rok

6. prešovský cyklomaratón bude aj tento rok

Príďte si aj tento rok vychutnať 6.PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN pod heslom: „Vodiči automobilov na ceste nie ste sami“                                                                      

I. Organizátor
Občianske združenie CYKLOMARATÓN  Prešov   (IČO:42420601)          

Kontakt: www.cyklopresov.com ; email: cyklomaratonpresov@gmail.com; FB:   www.facebook.com/cyklopresov/

Poslanie a hlavné aktivity občianskeho združenia sú:

1. ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie;

2. vytváranie všetkých podmienok a organizačné zabezpečenie jednotlivých cyklistických podujatí pre záujemcov o zdravý pohyb;

3. organizovanie cyklistických aktivít aj s účasťou detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

4. Prešovský cyklomaratón sa opäť ponesie v duchu „free cyklistiky“, čiže bez naháňania času a určený je iba na preverenie si vlastných fyzických síl, čím každý účastník urobí niečo aj pre svoje zdravie.

II. Termín podujatia
5.september 2020 (sobota) - štart 14.30 hod

 Mapa trasy Prešovského cyklomaratónu
Mapa trasy Prešovského cykl...

III. Miesto konania
Štart: Prešov – konečná MHD - sídlisko III
Cieľ: Prešov - jazdecký areál / f:4sport - sídlisko III. - ul.Jazdecká 1/A (Bowling pri trati)

IV. Mestský okruh

konečná sidl.III - sidlisko III/Prostějovská - Volgogradská - V.Clementisa - Obrancov mieru - Pražská - kruhový objazd pri ZVL -
Švábska - gen.Ľ.Svobodu - Rusínska - Kuzmányho - Čierny most - Masarykova - Nám.Legionárov - Hlavná - Sabinovská - Bjorsonova -
Čapajevova - Jazdecká - jazdecký areál/ 4PORT
V.Kategórie
METSKÝ OKRUH - od 10 rokov veku vyššie a v doprovode zákonného zástupcu + povinná prilba
( dĺžka 15 km )

V. Kategórie

METSKÝ OKRUH - od 10 rokov veku vyššie a v doprovode zákonného zástupcu + povinná prilba
( dĺžka 15 km )

 Prešovský cyklomaratón
Prešovský cyklomaratón

VI. Časový harmonogram
13:45 - 14:20 Prezentácia účastníkov
14.20 - Otvorenie podujatia a inštrukcie
14:30 - Štart ( smer ul.Prostějovská )

.......................................................................................................................................................................

15:45 - vyhodnotenie 6.Prešovského cyklomaratónu

VII. Prihlásenie

- na 6.Prešovský cyklomaratón sa môžete registrovať na www.cyklopresov.com do 02.09.2020
- 5.9.2020 na štarte do 14.15 hod

VIII. Štartovné

- dobrovoľný príspevok na štarte
- v cene uhradeného dobrovoľného príspevku je nárok na občerstvenie po dojazde v cieli

IX. Podmienky účasti

- pôjde sa v jednom spoločnom balíku ohraničenom autami organizátora, keďže pôjde o manifestačnú jazdu ulicami Prešov
- cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo - križovatky zabezpečí DI PZ SR a MP Prešov
- všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách
- každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu
- usporiadateľ,ako aj všetky osoby a organizácie,ktoré sú spojené s uskutočnením cyklomaratónu nezodpovedajú výslovne účastníkom
za úrazy osôb,škody vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo podujatí
- účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi
spôsobené škody
- účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti s cyklomaratónom utrpenom úraze alebo nehode, na právo
postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom

- beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky
- beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov
- cyklomaratón sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z
bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.
- prezentácia účastníkov sa uzatvára 10 min pred štartom a po tomto čase nebude možná účasť na cyklomaratóne !!!
- súhlasím so spracúvaním mojej podobizne (fotografie a videozáznamu) v zmysle zákona č.18/2018 a nariadenia č. 2016/679

Som uzrozumený a súhlasím s podmienkami organizátora
a prihlasujem sa na 6.Prešovský cyklomaratón.

- v prípade odstúpenia z cyklomaratónu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky sám účastník


X. Záverečné ustanovenie

- žiadame o dochvíľnosť pri prezentácii z dôvodu uzatvorenia registrácie 10 min. pred štartom !!!
- z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom
- usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti
- cyklomaratón sa končí dojazdom účastníka do cieľa

POZRI TIEŽ:

5. Prešovský cyklomaratón

  „Vypnime  televízory, počítače, opusťme gauče a hor sa do prírody“

4. Prešovský cyklomaratón

Občianske združenie CYKLOMARATÓN Prešov organizujúce už štvrtý ročník cyklistických pretekov okresmi Prešov a Sabinov. Preteky sú rozdelené do štyroch okruhov, na svoje si tak