6. prešovský cyklomaratón bude aj tento rok

6. prešovský cyklomaratón bude aj tento rok

Príďte si aj tento rok vychutnať 6.PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN pod heslom: „Vypnime  televízory, počítače, opusťme gauče a hor sa do prírody“                                                                      

I.Organizátor
Občianske združenie CYKLOMARATÓN  Prešov   (IČO:42420601)          

Kontakt: www.cyklopresov.com ; email: cyklomaratonpresov@gmail.com; FB:   www.facebook.com/cyklopresov/

Poslanie a hlavné aktivity občianskeho združenia sú:

1.ochrana a podpora zdravia prostredníctvom cielenej telesnej aktivity, prevencia civilizačných ochorení a zdravotná výchova so zameraním na pozitívny vplyv cykloturistiky na zdravie;

2.vytváranie všetkých podmienok a organizačné zabezpečenie jednotlivých cyklistických podujatí pre záujemcov o zdravý pohyb;

3.organizovanie cyklistických aktivít aj s účasťou detí, mládeže a zdravotne postihnutých občanov.

4.5.Prešovský cyklomaratón sa opäť ponesie v duchu „free cyklistiky“, čiže bez naháňania času a určený je iba na preverenie si vlastných fyzických síl, čím každý účastník urobí niečo aj pre svoje zdravie.

II.Termín podujatia
29.august 2020  (sobota)  - štart  13.00 hod


III.Miesto konania

Štart: Prešov - pešia zóna
Cieľ:  Prešov -  jazdecký areál /  f:4sport  -  sídlisko III. -  ul.Jazdecká 1/A  (bowling pri trati)

IV.Okruhy

1.OKRUH  - PREŠOV/PEŠIA ZÓNA - smer ul.Sabinovská  - Gregorovce  - Uzovce - Šarišské Sokolovce - Orkucany -  Sabinov - 

 (42 km)      Ražňany  - Ostrovany - Medzany -  Veľký Šariš – PREŠOV/ ul.Sabinovská – ul.Mičurinova - ul.Jazdecká  - JAZDECKÝ AREÁL

2.OKRUH  - PREŠOV/PEŠIA ZÓNA  - smer ul.Sabinovská - rázcestie Šidlovec  - smer ul.Bajkalská (sídl.III.) - konečná MHD sídlisko III. - 

 (5,5 km)     ul.Prostějovská - VUKOV/odbočka na ul.Mukačevskú  - ul.Mukačevská -  most pri Astórii - ul.Jazdecká -  JAZDECKÝ  AREÁL

3.OKRUH  -  JAZDECKÝ AREÁL    (Bowling pri trati)                                                   

(100 m)                                                                                                     

4.OKRUH  -  JAZDECKÝ AREÁL    (Bowling pri trati)

  (25 m)

V.Kategórie

1.OKRUH      - od 15 rokov veku vyššie   - povinná prilba

2.OKRUH     -  od 8 rokov veku vyššie  = účastníci do veku 15 rokov len v doprovode zákonného zástupcu - povinná prilba

3.OKRUH     -  od 3  do 7  rokov veku (detské bicykle ,trojkolky ,kolobežky, odrážadlá )

4.OKRUH      - pre zdravotné hendikepovaných (vozičkárov)

 Prešovský cyklomaratón
Prešovský cyklomaratón

VI.Časový harmonogram
11:30 - 12:45 Prezentácia účastníkov pre 1.okruh + 2.okruh na pešej zóne (potrebný doklad totožnosti)
12:45 - Otvorenie podujatia a inštrukcie
13:00 - Štart  ( smer ul.Sabinovská )

.......................................................................................................................................................................

Od 13:15  -  Prezentácia účastníkov pre 3. a 4.okruh v jazdeckom areáli f:4sport  (bowling pri trati)

13:30  - preteky v jazdeckom areáli

15:15  -  vyhodnotenie 6.Prešovského cyklomaratónu

  

VII.Ocenenia

  1. a) najstarší  účastník
  2. b) najvzdialenejší účastník
  3. c) odmeny pre vylosovaných účastníkov na základe prideleného registračného čísla
  4.  

VIII.Prihlásenie

- na 6.Prešovský cyklomaratón sa môžete registrovať na  www.cyklopresov.com   do 26.08.2020.

- za prihláseného ste považovaní po pripísaní štartovného na účet organizátora

  • 28. 8.2020 (piatok)  je možná registrácia v stánku na pešej zóne v Prešove alebo osobne v deň štartu

IX.Úhrada štartovného


  prevodom na účet organizátora                         1.okruh    -  8 €    za 1 účastníka

                                                                                    2.okruh    -  4 €    za 1 účastníka do 15 rokov

                                                                                                         8 €    za 1 účastníka od 16 rokov

                                                                                   3.okruh    -   0 €

                                                                                   4.okruh    -   0 €

                                                                                                                                                                                                

                                                     v deň štartu:       1.okruh    -   10 €    za 1 účastníka

                                                                                   2.okruh    -     6 €    za 1 účastníka do 15 rokov

                                                                                                         10 €    za 1 účastníka od 16 rokov    

                                                     

  • v cene uhradeného  štartovného  je nárok na občerstvenie po dojazde v cieli


X.Platobné údaje:

- číslo účtu:  SK87 8330 0000 0024 0154 0920  -  FIO Banka

  SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX                 
- konštantný symbol: 0308
- variabilný symbol: registračné číslo, ktoré Vám bolo pridelené pri prihlásení
- doplňujúce údaje do správy pre prijímateľa:  uveďte meno a priezvisko účastníka/ov  nie platiaceho a  e-mail
- účastník sa považuje za registrovaného po pripísaní štartovného na účet usporiadateľa
- v prípade neuhradenia štartovného do 7 dní od registrácie bude Vaša registrácia automaticky zrušená

- úhradu štartovného si môžete skontrolovať v časti „ registrácia“

- v prípade nepripísania platby do 3 dní od vykonania úhrady nás prosím kontaktujte.

                                                    !!!  UHRADENÉ  ŠTARTOVNÉ  SA  SPAŤ  NEVRACIA   !!!

XII.Prezentácia
- každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti
- účastníkov do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca

XIII.Podmienky účasti

- cyklomaratón sa ide za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo  - križovatky zabezpečí DI PZ SR a MP Prešov a MP Sabinov
- všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na  cestných komunikáciách

- každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu

- usporiadateľ,ako aj všetky osoby a organizácie,ktoré sú spojené s uskutočnením cyklomaratónu nezodpovedajú výslovne účastníkom    

  za úrazy osôb,škody vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo podujatí
- účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi 

  spôsobené škody

- účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti s cyklomaratónom utrpenom úraze alebo nehode, na právo

  postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom

- beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky

- beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov

- cyklomaratón sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z 

  bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.

- prezentácia  účastníkov sa uzatvára 25 min pred štartom a po tomto čase nebude možná účasť na cyklomaratóne !!!

- súhlasím so spracúvaním mojej podobizne (fotografie a videozáznamu) v zmysle zákona č.18/2018 a nariadenia č. 2016/679

Som uzrozumený a súhlasím s podmienkami organizátora
        
a prihlasujem sa na 6.Prešovský cyklomaratón.

- v  prípade odstúpenia z cyklomaratónu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky  sám  účastník

XIV.Záverečné ustanovenie

 =  žiadame o dochvíľnosť pri  prezentácii  z dôvodu uzatvorenia registrácie 20 min. pred štartom  !!!
=  z bezpečnostných dôvodov trať nie je vhodná pre jazdu s prívesným detským cyklistickým vozíkom
=  usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti
=  cyklomaratón sa končí dojazdom účastníka do cieľa

POZRI TIEŽ:

5. Prešovský cyklomaratón

  „Vypnime  televízory, počítače, opusťme gauče a hor sa do prírody“

4. Prešovský cyklomaratón

Občianske združenie CYKLOMARATÓN Prešov organizujúce už štvrtý ročník cyklistických pretekov okresmi Prešov a Sabinov. Preteky sú rozdelené do štyroch okruhov, na svoje si tak