Karpatské dobrodružstvá

Karpatské dobrodružstvá

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020.

 

Názov mikroprojektu: Karpatské dobrodružstvá – nové cezhraničné produkty cestovného ruchu. Karpackie Przygody – nowe transgraniczne produkty turystyczne

Číslo mikroprojektu: INT/EK/PO/1/II/B/0157       

Vedúci partner: Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

Projektoví partneri: Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Začiatok projektu:         08/2018

Ukončenie projektu:      10/2019

Celkové náklady projektu:  111 807,00€          

Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF: 85%

Národné spolufinancova­nie: 10%

Vlastné prostriedky: 5%

 

Hlavný cieľ projektu: 

Hlavný cieľ projektu je vytvoriť predpoklady pre zvýšenie návštevnosti cezhraničného územia a tým podporiť rozvoj regiónu.
Vytvorením inovatívneho produktu zážitkového cestovného ruchu ako novej formy propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva prispejeme ku udržateľnému rozvoju cezhraničného územia a to najmä v segmente, ktoré sú spojené s využívaním voľného času.
Zvýšenie návštevnosti chceme podporiť vytvorením 3 ucelených balíkov služieb zážitkovej turistiky a to využitím moderných komunikačných metód a technológií a realizáciou propagačných materiálov a predmetov. Vývoj návštevnosti budeme následne pravidelne vyhodnocovať v čase udržateľnosti projektu.

Špecifické ciele projektu sú: 

Špecifické ciele projekty predstavujú nástroje, ktoré umožnia pokračovať na napĺňaní hlavného cieľa aj po ukončení projektových aktivít.

  1. Vytvorenie spoločnej metodiky tvorby cezhraničného zážitkového produktu cestovného ruchu – návod pre vypracovanie produktov CR, ktorý povie čo, pre koho, v akom rozsahu a forme je potrebné spracovať aby produkty boli úspešné na trhu.
  2. Vytvorenia nových produktov cestovného ruchu zameraných na zážitkovú turistiku a ich otestovanie v praxi - novovytvorené produkty sú konkrétny nástroj, ktorý umožní pozvať do územia viac návštevníkov a zintenzívni spoluprácu v oblasti CR. Produkty budú realizované na základe dôkladnej analýzy územia, ktorá bude obsahovať potreby trhu a potenciálneho návštevníka.
  3. Vytvorenie nových marketingových a propagačných materiálov ako podporných nástrojov pre následné uvedenie produktov do života napr. mapy pre návštevníkov, multimediálne prezentácia, propagačné predmety tematicky orientované na nové produkty CR.

Aktivity v rámci projektu:

Všetky naplánované aktivity sú rozdelené do 3 základných vecných úloh projektu:

  1. Vypracovanie 2 nových cezhraničných produktov cestovného ruchu v Prešovskom kraji . 
  2. Vypracovanie nového cezhraničného produktu cestovného ruchu v Podkarpackom vojvodstve. 
  3. Vypracovanie nového cezhraničného e-produktu cestovného ruchu v slovensko-poľskom pohraničí. 

Výsledky projektu:

Projekt Karpatské dobrodužstvá, ktorý je zameraný na vytvorenie nových produktov cezhraničného cestovného ruchu bude prospešný na oboch stranách hranice, nakoľko počas spoločnej prípravy projektu obaja partneri identifikovali veľmi podobné problémy a ich príčiny a ako profesionálne organizcáie v cestovnom ruchu sa zhodli na úlohách, ktoré majú podnieť lepšiu distribúciu turistov do menej známych lokalít predmetného územia.

Projektové úlohy sú založené na priamych kontaktoch s miestnymi obyvateľmi a preto prispievajú k odstráneniu bariér v pohraničnej oblasti. Tým že sa vytvorí aj spoločný cezhraničný produkt zážitkovej turistiky pozitívne to ovplyvní integráciu prihraničných komunít uvedených v Programe a to ich participáciou na realizovaní samotných produktov.
Kreaovanie nových produktov zážitkovej turistiky založené na podpore miestnych ekonomík vytvára základ ďalšieho uľahčenia rozvoja cezhraničnej spoločensko-ekonomickej spolupráce do budúcnosti.
Pre zabezpečenie udržateľnosti výstupov projektu a ich zveľaďovanie budeme produkty CR rozvíjať a vytvárať ďalšie partnerstvá ktoré umožnia rozvoj CR v slovensko-poľskom pohraničí.

 

Súbory na stiahnutie:

Dizajn manuál - SK, PL, EN

Súhrnná správa z prieskumu a jeho štatistické vyhodnotenie - Krajská organizácia cestovného ruchu

Správa z prieskumu a jeho štatistické vyhodnotenie - Krajská organizácia cestovného ruchu

Správa z prieskumu a jeho štatistické vyhodnotenie - Krajská organizácia cestovného ruchu PL verzia

Správa z prieskumu a jeho štatistické vyhodnotenie - Krajská organizácia cestovného ruchu EN verzia

Správa z prieskumu a jeho štatistické vyhodnotenie produktu CR Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna pl/en/sk

Mapa potencialu - Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Infografika prieskumu turistického potenciálu - Krajská organizácia cestovného ruchu

Metodika tvorby, rozvoja a starostlivosti o produkt cestovného ruchu

Metodyka tworzenia, rozwoju i dbałości o produkt turystyczny

Methodology for creation, development and care of a tourism industry product

 

POZRI TIEŽ:

Výzva: Karpatské dobrodružstvá - registrácia lokality/zariadenia

 

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 -2020.

 Poland-Slovakia_SK_01FUND_CMYK.jpg