Poloniny budú viac prístupné turistom

Poloniny budú viac prístupné turistom

Prešovský kraj podpísal memorandum o spolupráci s aktérmi rozvoja v Poloninách.

Cielené aktivity PSK pre zvýšenie atraktivity a výkonnosti okresu Snina naberajú na intenzite. Spoločné zámery s krajskou samosprávou pri rozvoji cestovného ruchu deklarovalo 18 participujúcich subjektov, zástupcov miestnych záujmových skupín a samospráv. Stalo sa tak v rámci podpisu Memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré zúčastnené strany podpísali vo štvrtok 16. januára na Úrade PSK.

Prešovský samosprávny kraj i zainteresované subjekty z okresu Snina dokumentom vyjadrili záujem vzájomne participovať pri dosahovaní spoločných cieľov, podpore ekonomického a sociálneho rozvoja okresu Snina a najmä oblasti Národného parku Poloniny.

poloniny bukovy prales

Signatári memoranda, medzi inými Štátna ochrana prírody SR, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš, Lesoochranárske zoskupenie VLK, mesto Snina a 13 obcí okresu, ním deklarovali pripravenosť pri realizácii myšlienky vytvorenia tzv. Poloniny trail – Poloninskej turistickej trasy, ktorá by mala stimulovať rozvoj cestovného ruchu v regióne.

Ide o ojedinelý koncept podpory tohto turisticky cenného územia. Po našej iniciatíve dobudovania základnej infraštruktúry pre 28 obcí okresu, prichádzajú na rad nové aktivity na zatraktívnenie tejto destinácie a zintenzívnenie rozvoja celej oblasti.  Poloniny trail bol navrhnutý odborníkmi Svetovej banky ako konkrétny nástroj podpory, ktorý by mal  skvalitniť súčasnú turistickú a cyklistickú infraštruktúru s vybudovaním moderných   rekreačných trás či inteligentných odpočívadiel, ale časom aj ubytovacích zariadení a ďalších produktov  cestovného ruchu, uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Ten zároveň ocenil aktívny prístup partnerov – miestnych samospráv, záujmových i ochranárskych združení pri tvorbe i napĺňaní spoločných aktivít a projektového zámeru.

 Generálny riaditeľ Štatnej ochrany prírody SR Martin Lakanda a predseda PSK Milan Majerský
Generálny riaditeľ Štatnej...

Poloninská turistická trasa by mala zlepšiť mobilitu , dostupnosť obcí a  vytvoriť viacúčelovú turistickú trasu. Zámer by mal byť financovaný z eurofondov , v prvej fáze v rámci cezhraničného programu ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2014-2020 a v prípade úspešnosti realizovaný už od augusta tohto roku.

Vybudovanie Poloniny trail pritom korešponduje s cieľmi Prešovského samosprávneho kraja a iniciatívy „dobiehajúcich regiónov“ Catching-up Regions  realizovanej v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou. Medzinárodní experti okres Snina a oblasť Národného parku Poloniny zaradili medzi pilotné regióny pre naštartovanie rozvoja a  zvýšenie výkonnosti. 

Poloniny 3. Foto: Jano Štovka, MQEP

Potreba poskytnutia pomoci okresu Snina je o to viac naliehavejšia, že jeho vitalitu a disponibilnosť ochromujú negatívne demografické trendy ako je starnutie obyvateľstva, vymieranie obcí, odliv ekonomicky aktívneho obyvateľstva. Sprievodným ukazovateľom je aj nedostatočná infraštruktúrna vybavenosť, kde smerujeme aj pomoc krajskej samosprávy. Verím, že spoločné úsilie deklarované aj v memorande, bude naplnené a zavŕšené hmatateľnými výsledkami, dodal predseda PSK.

Zdroj: PSK

Pozri tiež

Poloniny - turistika

Národný park Poloniny je najvýchodnejším slovenským národným parkom. Pozrite si prehľad najobľúbenejších trás v Poloninách.

Karpatské bukové pralesy

Medzinárodný výbor organizácie UNESCO 28. 6. 2007 zaradil slovensko-ukrajinské bukové pralesy medzi 166 lokalít svetového prírodného dedičstva. Karpatské bukové pralesy ako

Prírodné a kultúrne klenoty Polonín a Bieszczad

Slovensko – poľské pohraničie, v oblasti Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva patrí svojimi prírodnými hodnotami a kultúrnymi pamätihodnosťami k unikátnym v rámci oboch štátov. Pokoj, ktorý tu nájdete v lone karpatskej prírody je zvýraznený výskytom ojedinelého európskeho suchozemského cicavca, zubra hrivnatého. Očarí vás aj množstvo chránených území, ktoré sú zaradené do zoznamu svetového, prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Okrem nedotknutej prírody sa môžete pokochať kultúrnymi a technickými pamiatkami, ktoré sú svedectvom vysokej vedomostnej, ale aj citovej vyspelosti ľudí žijúcich na oboch stranách hranice. Karpatský oblúk je miestom niekoľko storočného spolunažívania viacerých etnických skupín. Dominantným minoritným etnikom sú Rusíni, na poľskej strane Lemkovia. Ich spôsob života, architektúra a gastronómia sú ďalšími lákadlami pri návšteve tohto regiónu. Jednou z najvýznamnejších osobností tejto oblasti je zakladateľ umeleckého smeru pop art, svetoznámy Andy Warhol. História má okrem svetlých aj tienisté stránky, čoho svedectvom sú pietne miesta pripomínajúce tragické udalosti 1. a 2. svetovej vojny. Nájdeme tu ale aj príklad humorného videnia sveta v podobe miest, ktorými prechádzal vždy dobre naladený vojak Švejk pri svojej anabáze do Ruska.

Tagy