Pravidlá „Zimná výzva 2“

Pravidlá „Zimná výzva 2“

1. Usporiadateľom kampane je Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, so sídlom Námestie mieru č. 2, Prešov 080 01, IČO 42238536 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá kampane (ďalej len "Pravidlá"). 

2. Kampaň je časovo vymedzená a prebieha v dňoch od 20. 12. 2021 do 20. 3. 2022 na území Prešovského samosprávneho kraja.


3. Kampaň je určená pre všetkých návštevníkov Prešovského kraja (ďalej len „Účastník“). Zapojením sa do kampane Účastník súhlasí s týmito pravidlami a štatútom.


4. Podmienky kampane:

  • Účastník môže navštíviť 15 turistických lokalít v Prešovskom kraji a odfotiť sa na daných miestach pri nálepke kampane Zimná výzva tak, aby bola viditeľná nálepka aj Účastník. Presný zoznam lokalít je uvedený na webovej stránke Usporiadateľa www.severovychod.sk
  • Počas trvania kampane pribudnú aj bonusové lokality, ktorými si budú môcť účastníci niektorú z lokalít nahradiť,aby dosiahli 15 lokalít a mali tak nárok na ceny za garantované hranice.
  • Pre zapojenie sa do kampane pošle Účastník svoje fotografie prostredníctvom správy na FB profil Severovýchod Slovenska alebo emailom na zimnavyzva@gmail.com

5. Cena

  • Ceny do súťaže zabezpečuje Usporiadateľ. Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledovné odmeny:  Čelenka, Ponožky a Buffka

6. Po schválení fotografií Usporiadateľom kampane si bude môcť Účastník vyzdvihnúť ceny za garantované hranice na vybranom mieste

  • Po prekonaní 5 miest má Účastník právo na prvú odmenu – čelenka Severovýchod Slovenska
  • Po prekonaní 10 miest má Účastník právo na druhú odmenu – ponožky Severovýchod Slovenska
  • Po prekonaní 15 miest má Účastník právo na tretiu odmenu – buffka Severovýchod Slovenska
  • Organizátor si vyhradzuje právo odmeny neodovzdať v prípade ich predčasného vyčerpania
  • Jeden Účastník má nárok na jednu odmenu za každú garantovanú hranicu


7. Ceny za prekonanie garantovaných hraníc si bude možné prevziať od 20. 1. 2022 do 26. 3. 2022 v sídle usporiadateľa:

  • Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (Námestie mieru 2, 080 01 Prešov)

Podmienkou prevzatia odmeny je odoslanie fotografií z určených lokalít a ich schválenie Usporiadateľom. Otváracie hodiny odberných miest si je potrebné overiť vopred.


8. Kompletný zoznam lokalít s podrobnými informáciami je uvedený na webovej stránke Usporiadateľa: www.severovychod.sk


9. Zo všetkých účastníkov usporiadateľ na konci kampane vyžrebuje niekoľko výhercov, ktorí získajú vecné ceny (turistická obuv, športové vybavenie a pod.). Jeden súťažiaci môže vyhrať len jednu cenu v záverečnom žrebovaní. 


10. Víťazi budú kontaktovaní emailom/telefonicky, zoznam víťazov bude zverejnený na www.severovychod.sk

11. Zimná výzva 2 sa nesie aj v duchu Národného týždňa manželstva. Ak účastník zaregistruje aspoň jednu fotografiu z jednotlivých lokalít so svojím manželom/kou na www.ntmpo.sk hrá o ďalšie skvelé ceny od organizátorov NTM.


12. Osobitné ustanovenia: Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel kampane, na zrušenie kampane, dĺžku trvania ako aj podmienky kampane. Zmenu pravidiel a podmienok Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Účastník nemá právny nárok na výmenu odmeny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou odmeny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník berie na vedomie, že odmeny nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

V Prešove 6. 12. 2021