Pravidlá kampane „Zimná výzva“ 2020

Pravidlá kampane „Zimná výzva“ 2020

1. Usporiadateľ kampane: Usporiadateľom kampane je Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, so sídlom Námestie mieru č. 2, Prešov 080 01, IČO 42238536 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá kampane (ďalej len "Pravidlá"). 

2. Trvanie a miesto konania kampane: Kampaň je časovo vymedzená a prebieha v dňoch od 19. 12. 2020 do 28. 3. 2021 na území Prešovského samosprávneho kraja.


3. Účasť v kampani: Kampaň je určená pre všetkých návštevníkov Prešovského kraja (ďalej len „Účastník“). Zapojením sa do kampane Účastník súhlasí s týmito pravidlami a štatútom.


4. Podmienky kampane:

  • Účastník môže navštíviť 15 turistických lokalít v Prešovskom kraji a odfotiť sa na daných miestach pri nálepke kampane Zimná výzva tak, aby bola viditeľná nálepka aj Účastník. Presný zoznam lokalít je uvedený v brožúre, ktorá je súčasťou kampane, ako aj na webovej stránke Usporiadateľa www.severovychod.sk
  • Pre zapojenie sa do kampane pošle Účastník svoje fotografie prostredníctvom správy na FB profil Severovýchod Slovenska alebo emailom na zimnavyzva@gmail.com

5. Cena: Ceny do súťaže zabezpečuje Usporiadateľ. Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledovné odmeny:  Čelovku, Hrnček a Tričko


6. Po schválení fotografií Usporiadateľom kampane si bude môcť Účastník vyzdvihnúť ceny za garantované hranice na vybranom mieste

  • Po prekonaní 5 miest má Účastník právo na prvú odmenu – čelovka
  • Po prekonaní 10 miest má Účastník právo na druhú odmenu – turistický hrnček
  • Po prekonaní 15 miest má Účastník právo na tretiu odmenu – tričko
  • Organizátor si vyhradzuje právo odmeny neodovzdať v prípade ich predčasného vyčerpania
  • Jeden Účastník má nárok na jednu odmenu za každú garantovanú hranicu


7. Ceny za prekonanie garantovaných hraníc si bude možné prevziať od 15. 1. 2021 do 26. 3. 2021 na určených miestach v rámci Prešovského kraja:

  • Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (Námestie mieru 2, 080 01 Prešov)
  • Turistické informačné centrum Stará Ľubovňa (Námestie svätého Mikuláša 21, 064 01 Stará Ľubovňa)
  • Múzeum Zemplínske Hámre (Kostolné námestie 155/3, 067 77 Zemplínske Hámre)

Podmienkou prevzatia odmeny je odoslanie fotografií z určených lokalít a ich schválenie Usporiadateľom. Otváracie hodiny odberných miest si je potrebné overiť vopred.


8. Súčasťou kampane je aj brožúra, ktorá je dostupná zdarma na vybraných miestach v Prešovskom kraji, ako sú napr. turistické informačné centrá, kultúrne zariadenia. Ich presný zoznam je uvedený na webovej stránke Usporiadateľa: www.severovychod.sk


9. Zo všetkých účastníkov usporiadateľ na konci kampane vyžrebuje niekoľko výhercov, ktorí získajú vecné ceny (turistická obuv, športové vybavenie a pod.). Jeden súťažiaci môže vyhrať len jednu cenu v záverečnom žrebovaní. Víťazi budú kontaktovaní emailom/telefonicky, zoznam víťazov bude zverejnený na www.severovychod.sk


10. Víťazi budú kontaktovaní emailom/telefonicky, zoznam víťazov bude zverejnený na www.severovychod.sk


11. Osobitné ustanovenia: Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel kampane, na zrušenie kampane, dĺžku trvania ako aj podmienky kampane. Zmenu pravidiel a podmienok Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Účastník nemá právny nárok na výmenu odmeny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou odmeny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník berie na vedomie, že odmeny nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

V Prešove 8. 12. 2020

Pozri tiež:

TOP podujatia:

TOP výlety:

Všetky výlety