Voľné pracovné miesto: Marketingový pracovník

Voľné pracovné miesto: Marketingový pracovník

Do nášho tímu hľadáme kreatívneho človeka, ktorý bude spolupracovať na tvorbe a realizácii marketingových aktivít na podporu cestovného ruchu. Súčasťou je spolupráca na tvorbe nových produktov CR, ktoré budú následne prezentované v kampaniach. Ak si samostatný, tvorivý typ s nadšením pre marketing, hľadáme práve Teba!

 

Pracovná pozícia

 • pracovník v oblasti marketingu 

 

Popis pracovnej činnosti

- Príprava a tvorba marketingových aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu 
- Správa sociálnych sietí, aktualizácia webovej stránky, vytváranie obsahu, písanie textov
- Tvorba produktov cestovného ruchu a s tým súvisiace aktivity 
- Prezentácia KOCR SVS a Prešovského kraja na výstavách CR, podujatiach, konferenciách a pod. 
- Spoluorganizácia podujatí, eventov a pod.
- Práca na príprave a realizácii projektov z fondov EÚ zameraných na podporu cestovného ruchu 
- a iné súvisiace činnosti.

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • výborná znalosť slovenského jazyka a pravopisu
 • znalosť cudzieho jazyka slovom a písmom
 • prax v odbore so zameraním na marketing a/alebo cestovný ruch je vítaná

Iné požiadavky

 • kreativita, koncepčná tvorivosť, organizačné schopnosti, samostatnosť, všeobecný rozhľad, záujem o cestovný ruch 
 • minimálne základné znalosti z oblasti marketingu (marketingové nástroje, správa sociálnych sietí), záujem o aktuálne trendy v oblasti marketingu
 • práca s počítačom na užívateľskej úrovni
 • znalosť grafických programov vítaná (nie je podmienkou)
 • občianska bezúhonnosť

Výška základnej zložky mzdy: Minimálna výška základnej zložky mzdy je 900 EUR mesačne brutto a závisí od kvalifikačných predpokladov, doterajšej praxe a pod.

Zoznam požadovaných dokladov

 • štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku
 • motivačný list
 • vlastný návrh konkrétnej marketingovej aktivity zameranej na rozvoj CR v Prešovskom kraji
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • doklady potvrdzujúce odbornú prax (referencie, odporúčania a pod.)
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) tlačivo nájdete na stránke KOCR Severovýchod Slovenska v časti dokumenty na stiahnutie TU.

Miesto výkonu práce: Námestie mieru 2, Prešov 

 

Forma výberového konania

 • ústna časť: prezentácia návrhu marketingových aktivít v rozsahu maximálne 10 minút vrátane možnosti elektronickej prezentácie

Uzávierka prihlášok: 29. marec 2019 o 15.00 h. 

Zasielanie žiadostí: Žiadosť o zametsnanie spolu s požadovanými dokladmi a s telefonickým kontaktom uchádzača je možné zaslať elektronicky na mailovú adresu riaditel@severovychod.sk alebo zaslať poštou/doručiť do 29. marca 2019 do 15.00 hod. na adresu: Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Obálku označte: "Výberové konanie KOCR SVS“. (V prípade zaslania prihlášky poštou resp. osobne je rozhodujúci dátum doručenej prihlášky do sídla KOCR SVS.)

Výberové konanie:

Splnenie kvalifikačných predpokladov a doručenie požadovaných dokladov je podmienkou pozvania na výberové konanie, ktoré sa uskutoční najneskôr do 8. apríla 2019 v sídle KOCR Severovýchod Slovenska. Termín výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený telefonicky a e-mailom.

Nástup do zamestnania

Predpokladaný (možný) nástup do zamestnania - od 15. apríla 2019. 

 

KOCR Severovýchod Slovenska  

O nás

Stručný prehľad našich aktivít:

Výročné správy

 

Kampane