Voľné prac. miesto - samostatný referent

Voľné prac. miesto - samostatný referent

Hľadáme posilu do tímu - samostatný referent v KOCR

Voľné pracovné miesto na pozícii samostatného referenta Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

Pracovná pozícia

 • samostatný referent – pracovník v oblasti marketingu a tvorby produktov CR

 

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • znalosť cudzieho jazyka slovom a písmom
 • vhodné aj pre absolventa (VŠ vzdelanie II. stupňa)
 • prax v odbore so zameraním na cestovný ruch a/alebo marketing je vítaná

 

Iné požiadavky

 • občianska bezúhonnosť
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť 
 • minimálne základné znalosti z oblasti marketingu (marketingové nástroje, správa sociálnych sietí)
 • práca s počítačom na užívateľskej úrovni
 • znalosť príslušnej legislatívy

 

Popis pracovnej činnosti

 • Koordinovanie spolupráce právnických osôb a fyzických osôb na úseku cestovného ruchu a pri zabezpečovaní realizácie plánu aktivít KOCR,
 • Prezentácia KOCR SVS a Prešovského kraja na výstavách CR, podujatiach, konferenciách a pod.
 • Zabezpečovanie vzdelávacích a informačných aktivít
 • Práca na príprave a realizácii projektov z fondov EÚ zameraných na podporu cestovného ruchu
 • Aktualizácia internetovej stránky KOCR, sociálnych sietí a pod.
 • Tvorba nových produktov CR a s tým súvisiace aktivity
 • Príprava a tvorba marketingových aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu prostredníctvom moderných multimediálnych komunikačných kanálov
 • a iné

 

Výška základnej zložky mzdy

Minimálna výška základnej zložky mzdy na pozíciu samostatného referenta je 800 EUR mesačne brutto a závisí od kvalifikačných predpokladov, doterajšej praxe a pod.

 

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • doklady potvrdzujúce odbornú prax (referencie, odporúčania a pod.)
 • vlastný návrh marketingových aktivít zameraných na rozvoj CR v PSK (zaslať spolu so žiadosťou)
 • návrh nového inovatívneho a komplexného produktu CR (zaslať spolu so žiadosťou)
 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) tlačivo nájdete na stránke KOCR Severovýchod Slovenska v časti dokumenty na stiahnutie.

Požadované dokumenty je potrebné zaslať spolu so žiadosťou mailom alebo poštou!

 

Forma výberového konania

 • ústna časť– prezentácia návrhu marketingových aktivít a nového produktu CR v rozsahu maximálne 10 minút vrátane možnosti elektronickej prezentácie
 • písomná časť – test v rozsahu 10 otázok z vecne príslušnej legislatívy a o KOCR Severovýchod Slovenska
  • zákon č. 90/2010 Z. z. o podpore CR v znení neskorších predpisov
  • činnosť KOCR Severovýchod Slovenska, aktivity, projekty a pod.
  • členské organizácie KOCR SVS

 

Uzávierka prihlášok

26. septembra 2018 o 15.00 h 

 

Zasielanie žiadostí

Žiadosť o zamestnanie spolu s požadovanými prílohami a s telefonickým kontaktom uchádzača je možné zaslať elektronicky na mailovú adresu riaditel@severovychod.sk alebo zaslať poštou/doručiť do 26. septembra  2018 do 15.00 hod. na adresu:

Severovýchod Slovenska
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Obálku označte: "Výberové konanie KOCR SVS“ 

V prípade zaslania prihlášky poštou resp. osobne je rozhodujúci dátum doručenej prihlášky do sídla KOCR SVS na 6. podlažie č. d. 622 do 26. septembra  2018 do 15.00 hod 

 

Výberové konanie

Splnenie kvalifikačných predpokladov a doručenie požadovaných dokladov je podmienkou pozvania na výberové konanie, ktoré sa uskutoční najneskôr do 18. októbra 2018. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený telefonicky a e-mailom.

 

Vyhodnotenie výberového konania

Vyhodnotenie výberového konania bude zverejnené na stránke www.severovýchod.sk najneskôr do 26. októbra 2018 s predpokladaným (možným)  nástupom od 1. novembra 2018 po skončení výberového konania.