Šaffova ostroha 2023

26. máj - 28. máj

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha sa koná každoročne v posledný májový víkend v hornozemplínskej obci Dlhé Klčovo, rodisku vynikajúceho tanečníka Juraja Šaffu.
 
Šaffova ostroha sa uskutočňuje od roku 1993, pôvodne ako regionálna, od roku 1997 ako celoštátna súťaž. Tanečníci a tanečníčky interpretujú voliteľné i určené tanečné typy v štyroch kategóriách:
hlavná kategória A (tanečníci a tanečnice interpretujúci tanec podľa nositeľov tanečných tradícií - voliteľný a povinný typ tanca),
regionálna kategória B (tanečníci z folklórnych skupín, interpretujúci regionálnu tanečnú tradíciu z regiónu, z ktorého pochádzajú alebo v ňom dlhodobo pôsobia),
detská kategória C
a mládežnícka kategória D (povinný a voliteľný typ tanca).
 
Súťaž tak prispieva k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako významnej súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.
Hlavný organizátor: Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum
 
Saffovka23

Miesto podujatia: