Františkánsky kostol

Barokový jednoloďový rímskokatolícky kostol s dvojvežovým priečelím, spojený na severnej strane s kláštorom. Zasvätený bol sv. Jozefovi. Okolo r. 1380 postavila rehoľa karmelitánov nový kostol spolu s neveľkým kláštorom priamo na mieste pôvodného kostola. Po odchode rehoľníkov z mesta r. 1559 obidve stavby pripadli pod mestskú správu, ktorá kláštor počas reformácie využívala na hospodársko-obranné účely. Rozhodnutím panovníka Leopolda I. (1657-1705) z r. 1661 kostol s kláštorom pripadli františkánskej reholi z neďalekej Nižnej Šebastovej. Evanjelická mestská rada však ani po viacerých intervenciách panovníka nebola ochotná vpustiť františkánov do mesta. Podarilo sa im to až po obsadení Prešova vojskom r. 1671. Vďaka finančnej pomoci baróna Františka Klobušického z Prešova a barónky Šóšovej zo Solivaru čoskoro začala prestavba pôvodne gotického kostola, a to presbytéria a lode kostola, ku ktorej boli medzi piliermi pribudované bočné kaplnky. Podľa vzoru jezuitského kostola Ill Gésu v Ríme bolo upravené celé priečelie s dvoma bočnými vežami. V r. 1708-1718 sa realizovala rozsiahlejšia rekonštrukcia kostola a kláštora, ktorú viedol košický staviteľ Ján Tornyossi a ktorú finančne podporovala rodina Klobušickovcov. Chrám má štyri oltáre a kazateľnicu. Oltár sv. Antona Paduánskeho je z r. 1719. Zaujímavý je oltár Božského Srdca v strednej severnej kaplnke. Na ňom je emblém s bocianom, ktorý drží kúsok zlata. V chrámovej krypte sú pochovaní rehoľníci. V stavebných prácach sa pokračovalo aj v neskoršom období, keď v r. 1732-1735 bolo priečelie chrámu doplnené štukovou ornamentikou a štyrmi pieskovcovými plastikami (1734). Plastiky predstavovali sv. Róchusa, Floriána, Františka a Antona. Nové rozsiahlejšie stavebné práce boli na kostole urobené o poldruha storočia neskôr, po veľkom požiari v decembri 1870, ktorý zničil interiér kostola, vrátane hlavného oltára. Po nákladných rekonštrukčných prácach vypukol 3. decembra 1888 nový požiar, pri ktorom zhoreli obe štíhle kostolné veže a zostalo z nich len torzo, ktoré výraznejšie nezmenilo svoju podobu do súčasnej doby. Pozornosť návštevníkov púta barokové priečelie s dvojicou bočných veží. Vstupný portál na prízemí, lemovaný piliermi vystupujúcimi zo steny, je zakončený prelomeným trojuholníkovým štítom, v strede s erbom v barokovom ornamente. Nad ním sa nachádza štíhle trojité polkruhovo zakončené okno, ktoré od trojice menších okien v hornej časti priečelia oddeľuje masívna rímsa. Na bočných poliach chrámového priečelia sa nachádzajú 4 výklenky s plastikami svätcov rehole. Vo vnútri kostola sú nástenné maľby od Mikuláša Jordána, autorom olejomaľby Svätá rodina na hlavnom oltári je františkán Konrád Švestka, ktorý iluzívnou nástennou maľbou na múre za oltárom zobrazil pôvodnú podobu oltára pred zničením v 19. storočí. Zdroj: Švorc, P.: Sprievodca po historickom Prešove. Universum. 2006. Prešov. ISBN 80-89046-35-5., www.presov.sk.

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Hotel Dukla Prešov0.41 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.53 km
Hotel Dukla Prešov0.41 km
Rekreačné zariadenie Zelený Breh8.85 km
Horský hotel Javorná17.53 km
Camp ZLATÉ KOPYTO24.53 km
Ranč Zaľubova24.97 km