Kláštorný kostol najsv. Trojice v Stropkove

Stropkovský františkánsky kláštor bol založený r.1616, kedy.Roku 1673 po predchádzajúcich rokovaniach schválil uhorský provinciál stavbu nového kláštora a začalo sa s jeho výstavbou spolu s kláštorným kostolom najsv. Trojice.Tento dňa 23. apríla 1721 vyhorel. Opravený a prestavaný bol zásluhou poľského šľachtica Micińskeho, ktorý poskytol finančné prostriedky a materiál.Podľa sčítania ľudu r.1869 žilo v kláštore na Kláštornej ulici č. 301 dvanásť osôb. V období, keď stropkovskej rímskokatolíckej farnosti chýbal duchovný, preberali jeho povinnosti aj vo farskom kostole otcovia františkáni. Františkáni sa v mestečku zúčastňovali aj na verejnom a spoločenskom živote, najmä na vzdelávaní školopovinných detí. Im bola totiž v určitých obdobiach zverená výchova v mestskej cirkevnej škole, ktorá bola v objekte kláštora.Požiar r.1876 znamenal pohromu pre celé mesto. Vtedy bol veľmi poškodený aj kláštor a kostol františkánov. Preto bola v tomto a nasledujúcom roku na území celého Uhorska medzi veriacimi vyhlásená zbierka na rozsiahlu opravu kostola a kláštora v Stropkove. Len vďaka nim bol kláštor i kostol znova vybudovaný.V polovici októbra 1921 sa nasťahovali do opusteného kláštora redemptoristi. Takto sa zapísal ako prvý kláštor redemptoristov na Slovensku latinského obradu. Neskôr, keď bol za rektora kláštora vymenovaný Dominik Metod Trčka (gréckokatolík), vplyv východného obradu zosilnel a do kláštora prichádzali ďalší gréckokatolícki pátri. Títo sa veľmi zaslúžili o rozšírenie kultu k Matke ustavičnej pomoci a na jej počesť zaviedli v Stropkove "odpust". Činnosť rímskokatolíckych redemptoristov opäť ožila od r.1931, keď gréckokatolícki redemptoristi odišli zo Stropkova do Michaloviec, kde si postavili kláštor a kostol. Zdroj: www.rkfustropkov.sk