NPR Čergovský Minčol

Významné prírodné hodnoty tohto územia boli a sú predmetom záujmu prírodovedcov a ochrancov prírody. Výsledkom ich snáh bolo zriadenie národnej prírodnej rezervácie – NPR Čergovský Minčol (1986). Lesy pokrývajú až 99 % územia. Plošne sú najviac zastúpené bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy. V mozaike lesných porastov sú výraznou mierou zastúpené ešte lipovo-javorové sutinové lesy, javorovo-bukové horské lesy a kyslomilné bukové lesy. Vo vrcholových partiách lesné porasty dopĺňajú svahové a hrebeňové horské lúky s mikromokrinami, solitérmi i skupinami drevín. Horské lúky sú charakteristickým prvkom Čergovského Minčola, a aj celého pohoria Čergov. Zdroj: www.ekotour.sk

Miesto výletu:

V blízkosti výletu:

Camp ZLATÉ KOPYTO13.84 km
Horský hotel Javorná12.94 km
Camp ZLATÉ KOPYTO13.84 km
Hotel Bellevue Bardejov22.09 km