O nás

O nás

O nás

O nás

Severovýchod Slovenska – Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR)

Táto organizácia bola založená v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu.
Zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR).

Členovia

Činnosť/aktivi­ty/cieľ:

Zvýšiť návštevnosť destinácie SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA prostredníctvom aktívnej spolupráce členov OOCR a ďalších subjektov v cestovnom ruchu, skvalitňovaním marketingu, vzdelávania, propagácie, rozširovaním produktov a služieb. Hlavným účelom krajskej organizácie je podpora cestovného ruchu na území svojich členov. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území svojich členov a chráni záujmy svojich členov. Efektívna spolupráca členov KOCR prinesie požadovaný výsledok v oblasti cestovného ruchu za podmienky spoločnej koordinácie budovania infraštruktúry cestovného ruchu. Krajská organizácia môže založiť a prevádzkovať iné právnické osoby na realizáciu aktivít súvisiacich s naplnením hlavného účelu krajskej organizácie.

Predmetom činnosti krajskej organizácie je:

a) podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho kraja,
b) podpora činnosti svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho kraja,
c) tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí,
d) presadzovanie spoločných záujmov svojich členov,
e) spolupráca s orgánmi Prešovského samosprávneho kraja,
f) podpora kultúrneho, spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
g) organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
h) poskytovanie poradensko-konzultačných služieb svojim členom,
i) presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva,
j) spolupráca pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja,
k) v spolupráci s orgánmi Prešovského samosprávneho kraja vypracúvanie a realizácia ročného plánu aktivít krajskej organizácie,
l) vypracúvanie a schvaľovanie rozpočtu krajskej organizácie,
m) iniciovanie alebo zabezpečovanie tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu,
n) zostavovanie výročnej správy, ktorú zverejňuje na svojej internetovej stránke,
o) zriaďovanie alebo zakladanie turisticko-informačných kancelárií, vedenie evidencie turisticko-informačných kancelárií za územie Prešovského samosprávneho kraja,
p) podnikateľská činnosť na základe platných povolení vydaných v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
q) predkladanie ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok.

 

Tipy na cyklovýlety: www.cyklopo.sk

Rozvoj v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky PSK: Odbor regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

 

Výročné správy

 

Adresa:

SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Krajská organizácia cestovného ruchu
Námestie mieru 2
080 01 Prešov 

IČO: 42238536

DIČ: 2023655832

Vizitka Iľkanin

Mgr. Michal Iľkanin
Predseda 

Krajskej organizácie 
cestovného ruchu
SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA

SVS-web_foto-m_150x150px

Mgr. Martin Janoško
Výkonný riaditeľ

Telefón: 051/708 14 00 / 0917 208 100
E-mail: riaditel@se­verovychod.sk

Bc. Jana Balážová, MBA.
Materská dovolenka

 SVS-web_foto-b_150x150px

Mgr. Barbora Čechová
Médiá/PR, marketing
Telefón: 051/708 15 13
E-mail: 
media@se­verovychod.sk 

svs-web-ferof-150x150px_full

 

Mgr. František Baláž
PR, marketing
Telefón: 051/775 45 05
E-mail: region@se­verovychod.sk 

 


Mgr. Michal Jackovič

samostatný referent

E-mail: info@seve­rovychod.sk

svs-web-martin-f-150x150px_full

Mgr. Martin Janus

samostatný odborný referent

E-mail: putnickyturizmus@seve­rovychod.sk

 

klaudia profil

Ing. Klaudia Čonková

samostatný referent

E-mail: office@seve­rovychod.sk