Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ: SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA Krajská organizácia cestovného ruchu, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO 42238536
 2. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem marketingovej spoločnosti, ktorá zabezpečuje emailovú službu, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 5. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  - právo na informácie, ktoré je naplnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  - právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracovávané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,
  - právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona vám umožňuje opraviť osobné údaje, ak sú neaktuálne,
  - právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade, ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  - právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracovávané v rozpore so zákonom,
  - právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
  - právo na prenosnosť osobných údajov,
  - právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracovávaným osobným údajom.
 6. Prevádzkovateľ od dotknutej osoby získava nasledovné osobné údaje: e-mailovú adresu, ktorá je spracovávaná za účelom zasielania noviniek alebo meno, priezvisko, email v prípade zadávania výletov a podujatí na portál www.severovychod.sk. V týchto prípadoch Vaše osobné údaje uchovávame, kým nám príslušný súhlas neodvoláte.
 7. Všetky otázky, zmeny alebo návrhy v oblasti ochrany osobnývh údajov, prosím adresujte emailom na marketing@severovychod.sk alebo písomne na SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA Krajská organizácia cestovného ruchu, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov