Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom

Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného ú­zemia

Projekt s názvom: Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom

Číslo projektu:       

Vedúci partner: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

Projektoví partneri:     

  • Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
  • Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa  

Začiatok projektu:        07/2018

Ukončenie projektu:      06/2020

Celkové náklady projektu:  3 256 730,79 €          

Spolufinancovanie z prostriedkov ERDF:  2 768 221,15 €

Národné spolufinancova­nie: 114 880,40 €

Hlavný cieľ projektu:

  • Zvýšenie atraktivity a rozvoj slovensko-poľskej pohraničnej oblasti vytvorením spoločného turistického produktu, ktorý vyplýva z kultúrnych a prírodných zdrojov tejto oblasti, angažovaním 3 partnerov (jeden z Poľska, dvaja zo Slovenska).

Špecifické ciele projektu sú:

  • Rozvíjanie poľsko-slovenskej spolupráce
  • Vytvorenie poľsko-slovenského turistického produktu
  • Zvýšenie trvalo udržateľného využitia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva slovensko-poľského pohraničia

Opis projektu:

- Vytvorenie 28,11 km úseku cyklotrasy EuroVelo 11 medzi obcami Muszyna a Mníšek nad Poprad

- výstavba 2 lávok cez rieku Poprad, v obciach_ Legnava-Milik a Andrzejówka – M. Lipník. V Andrzejówke sa pri lávke vybuduje cykloodpočívadlo,

- označenie úseku cesty s nízkou intenzitou premávky, ktorý spája údolie Popradu s Prešovom s dĺžkou 72 km. Na tomto úseku sa nachádzajú obce: M. Lipník – Plavnica – Lipany – Sabinov – Veľký Šariš – Prešov,

- vytvorenie cykloodpočívadiel (Milik – PL) a turistického informačného centra v Sulíne (SR),

- príprava objektov pri cyklotrase pre získanie medzinárodného certifikátu Vitajte cyklisti, ktorú bude realizovať nezisková organizácia Jantárová cesta z vlastných zdrojov,

- propagácia a marketing.

 

Aktivity partnera  Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska:

- Značenie 100 km trasy v súlade s STN 08028

- Informačný systém (30 ks)

- produkt CR s komplexnou ponukou atraktivít na trase EV 11

- 2 propagačné podujatia

- tvorba webovej stránky EV 11 a SEO služba

- informačný materiál (brožúra) PL/SK/AJ

- prezentácia na 2 veľtrhoch CR

- videoprezentácia nového produktu CR v koridore EV 11 a elektronická verzia produktu

- propagačné pakety

Dokumenty na stiahnutie:

Dizajn manuál

 

Dizajn manuál nového produktu cyklotrasy EuroVelo 11

interreg

Odkaz na článok:

Nový turistický produkt Eurovelo11 - cyklopo.sk