Pravidlá Zimná výzva 3

Pravidlá Zimná výzva 3

Pravidlá „Zimná výzva 3“

 1. Usporiadateľom kampane je Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, so sídlom Námestie mieru č. 2, Prešov 080 01, IČO 42238536 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto pravidlá kampane (ďalej len "Pravidlá"). 

 2. Kampaň je časovo vymedzená a prebiehav dňoch od 17. 12. 2022 do 19. 3. 2023 na území Prešovského samosprávneho kraja.

 3. Kampaň je určená pre všetkých návštevníkov Prešovského kraja (ďalej len „Účastník“). Zapojením sa do kampane Účastník súhlasí s týmito pravidlami a štatútom.

 4. Podmienky kampane:
 • Pre účasť v kampani je potrebné registrovať sa na stránke www.severovychod.sk v sekcii kampane zimná výzva a vyplniť registračný formulár. Následne bude účastníkovi odoslaný odznak (môže si ho vyzdvihnúť aj osobne  v sídle KOCR - Námestie mieru 2, Prešov, č.d. 522),  ktorý bude  poznávacím znamením na fotografiách z vybraných miest v rámci kampane.V prípade, ak sa do kapamen zapojí celá rodina s deťmi, organizátor si vyhradzuje právo odovzdať menší počet odznakov než je členov rodiny, keďže na fotografiach stačí ak bude odznak viditeľný aspoń u jedného člena rodiny. 
 • Priebeh súťaže - účastník navštívi vybrané turistické lokality v Prešovskom kraji a odfotí sa s odznakom Zimnej výzvy na viditeľnom mieste pri vrcholovej na tabuľke, smerovníku, resp. na mieste, kde je jednoznačne rozpoznateľná lokalita (lyžiarske stredisko - je potrebné sa odfotiť na lyžiach). 
 • Pre  dosiahnutie priebežných cien je potrebné dosiahnuť garantované hranice. V rámci navštívených 5-10-15 lokalít je možné v kampani doplniť resp. zameniť  pri každej hranici jednu z lokalít aj návštevou podujatia resp. lyžiarske strediska v Prešovskom kraji, kde sa návštevník  tiež odfotí preukázateľne s odznakom.  Presný zoznam lokalít (15) s popismi, tak ako aj odporúčaný zoznam podujatí a lyžiarskych stredísk  je uvedený na webovej stránke usporiadateľa  www.severovychod.sk .
 • Počas trvania kampane pribudnú bonusové lokality, ktorými si budú môcť účastníci niektorú z lokalít pripadne podujatí/stredísk nahradiť .
 • Pre zapojenie sa do súťaže pošle Účastník svoje fotografie prostredníctvom správy na FB profil Severovýchod Slovenska alebo emailom na zimnavyzva@gmail.com
 1. Cena
 • Ceny do súťaže zabezpečuje Usporiadateľ. Usporiadateľ v súťaži odovzdáva nasledovné odmeny: rukavice, podložka na sedenie, multifunkčná turistická sada.
 1. Po schválení fotografií Usporiadateľom kampane si bude môcť Účastník vyzdvihnúť ceny za garantované hranice na vybranom mieste
 • 5 turistických cieľov (1 z nich môže byť podujatie/stredisko prípadne bonusová lokalita)odmena-  rukavice Severovýchod Slovenska
 • 10 turistických cieľov (1 z nich môže byť podujatie/stredisko prípadne bonusová lokalita) odmena -  podložka na sedenie Severovýchod Slovenska
 • 15 turistických cieľov (1 z nich môže byť podujatie/stredisko prípadne bonusová lokalita odmena- multifunkčná turistická sada Severovýchod Slovenska
 • Organizátor si vyhradzuje právo odmeny neodovzdať v prípade ich predčasného vyčerpania
 • Jeden Účastník má nárok na jednu odmenu za každú garantovanú hranicu
 1. Ceny za prekonanie garantovaných hraníc si bude možné prevziať od 23. 1. 2023 do 31. 3. 2023v sídle usporiadateľa:
 • Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (Námestie mieru 2, 080 01 Prešov)

        Podmienkou prevzatia odmeny je odoslanie fotografií z určených lokalít a ich schválenie Usporiadateľom. Počas trvania kampane pribudnú ďalšie výdajné miesta, o ktorých budú súťažiaci informovaní. Otváracie hodiny

       odberných miest si je potrebné overiť vopred.

 1. Kompletný zoznam lokalíts podrobnými informáciami je uvedený na webovej stránke Usporiadateľa: www.severovychod.sk

 2. Zo všetkých účastníkov usporiadateľ na konci kampane vyžrebuje niekoľko výhercov, ktorí získajú vecné ceny (turistická obuv, športové vybavenie a pod.). Jeden súťažiaci môže vyhrať len jednu cenu v záverečnom žrebovaní. 
 3. Víťazi budú kontaktovaní emailom/telefonicky, zoznam víťazov bude zverejnený na www.severovychod.sk

 4. Zimná výzva 3 sa nesie aj v duchu Národného týždňa manželstva. Ak účastník zaregistruje aspoň jednu fotografiu z jednotlivých lokalít so svojím manželom/kou na www.ntmpo.sk hrá o ďalšie skvelé ceny od organizátorov NTM.

 5. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu účastník kampane nedostane k odznaku, nie je to výhradnou podmienkou pre uznanie zapojenia do kampane. Postačí, ak sa na určených miestach identifikuje nejakým spôsobom, resp. na fotografii sa objaví „dôkaz“ o aktuálnosti fotografie napr. s papierikom, na ktorý si napíše Zimná výzva.... kreativite sa medze nekladú ! 

 6. Osobitné ustanovenia: Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel kampane, na zrušenie kampane, dĺžku trvania ako aj podmienky kampane. Zmenu pravidiel a podmienok Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Účastník nemá právny nárok na výmenu odmeny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou odmeny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník berie na vedomie, že odmeny nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

V Prešove 6. 12. 2022